SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 2022

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 2022

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Rusya Federasyonu'nda Yerel Yönetimler

Bu çalışmada, Rusya Federasyonu?nda yerel yönetimlerin yasal çerçevesinin ortaya konulması ve örgütsel yapısının anlaşılması amaçlanmıştır. Rusya Federasyonu?nda yerel yönetimlerin federal devlet örgütlenmesindeki ve yönetimlerarası ilişkilerdeki yeri ve rolü sorgulanmıştır. Çalışma Kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden alan yazın taraması tekniğiyle veriler toplanmıştır. Bu çalışma göstermektedir ki Rusya Federasyonu?nda yerel yönetimler, 131 Sayılı Yerel Yönetimler Kanununa göre devlet organlarından ayrı bir konuma sahiptir. Yerel yönetimler, federal seviyede, federe birimler seviyesinde ve yerel yönetimler seviyesinde kırsal ve kentsel yerleşim birimleri (belediye örgütlenmeleri) şeklinde örgütlenmiştir. Rusya Federasyonu?nda yapılan akademik yazın çalışmalarında yerel yönetimler, ağırlıklı olarak belediye örgütlenmeleri şeklinde incelenmektedir. Bu durumda yerel yönetimlerin en temel unsurları olan ?köyler?, geri planda kalmıştır. Sonuç olarak bu çalışmanın kamu yönetimi disiplinine katkı sağlaması beklenmektedir.

  • Yazarlar : Sedat ÇOBANOĞLU

    Sayfa No : 32

    Anahtar Kelimeler : Y e r e l Y ö n e t i m l e r , R u s y a F e d e r a s y o n u , B e l e d i y e l e r

GÖRÜNTÜLE