SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 2020

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 2020

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

İsveç'te Bölgeselleşme ve Çok Katmanlı Yönetişim

Bu çalışmanın konusu, İsveç'in AB üyeliği (1995) sonrası bölgeselleşme deneyimi ve çok-katmanlı yönetişim çalışmalarıdır. İsveç'te AB üyeliğiyle birlikte gündeme gelen bölgesel özerklik ve bölgesel kalkınma eksenli AB politikaları, hiyerarşik ve merkeziyetçi bir siyaset anlayışı yerine, farklı katmanlarda aktörlerin işbirliğine dayanan yatay yönlü ve adem-i merkeziyetçi bir bölgeselleşme mantığını savunmaktadır. İsveç üyelik sonrası hem bölgeselleşme hem de çok-katmanlı yönetişime temkinli yaklaşarak pilot bölge çalışmalarına ağırlık vermiştir. Bu bağlamda, gerek bölgeselleşme, gerekse yönetişim konusunu daha küçük alanlarda test ettikten sonra hayata geçirmeye başlamıştır. Bugün hala bahsedilen alanlarda test sürecinde olan bölge yönetimleri İsveç?in AB?ye entegrasyonunu bilinçli olarak sınırlandırmaktadır.

 • Yazarlar : Pınar AKARÇAY

  Sayfa No : 23

  Anahtar Kelimeler : İ s v e ç , Y e r e l Y ö n e t i m l e r , B ö l g e s e l l e ş m e , Ç o k - K a t m a n l ı Y ö n e t i ş i m

GÖRÜNTÜLE

Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirliğin Sağlanmasında Sayıştay Mali Denetim Raporlarının Rolü ve Önemi: Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme

Mali saydamlık ve hesap verebilirlik iyi bir kamu mali yönetim sisteminin temel taşlarındandır. İdarenin hedeflerinden, faaliyetlerinden ve faaliyet sonuçlarından ilgili mercilerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi olan mali saydamlık ile idare yöneticilerinin kendilerine tanınan yetkilerin önceden belirlenmiş kural ve standartlara uygun olarak üst amirlerine, karar organlarına ve kamuoyuna cevap verebilmesi anlamına gelen hesap verebilirliğin yerleşmesi, yaygınlaştırılması ve sağlanmasında Sayıştay mali denetim raporları en temel araçlardandır. Bu çalışmada 2013-2017 yılları arasında düzenlenen büyükşehir belediyeleri denetim raporlarındaki denetim görüşleri ve denetim bulguları incelenmiş, değerlendirilmiş ve bazı önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma döneminde denetim görüşlerinin yarıdan fazlası şartlı gerçekleşmiş, denetim görüşünü etkileyen ve etkilemeyen denetim bulguları sayısal ve oransal olarak artış eğilimi göstermiştir. Bu sonuçlar büyükşehir belediyelerinin mali işlem ve faaliyetlerinde bir miktar da olsa mevzuata uygun hareket etme kabiliyetinde azalış eğiliminde olduğunu, bu nedenle bazı politika önerileri geliştirilerek bu eğilimin tersine döndürülmesi gerektiğine işaret etmektedir.

 • Yazarlar : Mehmet AKSOY

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : M a l i s a y d a m l ı k , h e s a p v e r e b i l i r l i k , S a y ı ş t a y d e n e t i m r a p o r u , d e n e t i m g ö r ü ş ü , d o ğ r u l u k v e g ü v e n i l i r l i k

GÖRÜNTÜLE

Yeni-Paradigma Tartışmaları Ekseninde Derin Ekoloji

İnsanın doğaya üstünlüğünü radikal bir biçimde reddeden ve insanın içinde yaşadığı doğayla ilişkisini yeniden değerlendiren derin ekoloji, çevreci yaklaşımlar içinde yer alan bir doğa hareketi ve felsefi düşüncedir. Her ne kadar çevreci yaklaşımlar içinde yer alsa da, buradaki çevreci gruplardan oldukça farklıdır ve onlardan ayrıktır. Bu çalışmada, derin ekolojinin hem çevreci hem de genel ekolojik düşünceden farklılığı bilim felsefesi üzerinden bir okuma ile açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma, kartezyenci-bilim anlayışına dayalı pozitivist paradigmadan, kuantum teorisine dayalı yeni-bilim anlayışına geçiş ile derin ekoloji arasındaki bağlantıları ?paradigma? kavramı üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır.

 • Yazarlar : Şenay ERAY SARITAŞ

  Sayfa No : 17

  Anahtar Kelimeler : D e r i n e k o l o j i , S ı ğ e k o l o j i , Ç e v r e c i l i k , P a r a d i g m a , B i l i m f e l s e f e s i

GÖRÜNTÜLE

Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Sürecinde Yerel Yönetimler ve Değişen İşlevleri

Türkiye'de kentleşmenin hızlandığı 1950?li yıllardan itibaren kentsel yenileme ve dönüşüme zemin hazırlayacak olan koşullar olgunlaşmaya başlamıştır. Seksenli yılların başlarında, yeni liberal politikaların etkisiyle, kentsel alanların yenilenmesi ve dönüştürülmesi sürecinde yerel yönetimler etkili bir konuma gelmişlerdir. Yerelleşme söylemlerinin şekillendirdiği bu süreç, 2011 yılı sonrasında yerini merkezileşme eğilimlerine bırakmıştır. 2011?den itibaren imar ve kentsel yenileme ile ilgili yapılmış olan yasal düzenlemelerde bu eğilim daha belirgin hale gelmiştir. Örneğin, bu düzenlemelerden birisi olan 6306 sayılı Yasa ile kentsel yenileme ve dönüşümle ilgili yetkilerin büyük ölçüde Çevre Şehircilik Bakanlığı?nda toplandığı somut bir gerçektir. Bu konuda yapılmış olan merkeziyetçi düzenlemeler, yerel yönetimlerin işlevlerini ve etkinliğini zayıflatmıştır. Ayrıca bu düzenlemelerin yeni kentsel sorunlar yaratma potansiyeli de söz konusudur.

 • Yazarlar : Şenol ADIGÜZEL

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : D e r i n e k o l o j i , S ı ğ e k o l o j i , Ç e v r e c i l i k , P a r a d i g m a , B i l i m f e l s e f e s i

GÖRÜNTÜLE