SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2020

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2020

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Osmanlı' dan Günümüze Türkiye?de Belediye Başkanlarının Göreve Gelmesi ve Görevden Alınması

150 yılı aşkın bir belediye geçmişi olan Türkiye?de belediye başkanlarının göreve gelmesi ve görevden alınmasına ilişkin tartışmalar her zaman gündemde önemli bir yer işgal etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, belediye yönetimlerinin kurulmasından b

 • Yazarlar : Abdulmenaf TURAN

  Sayfa No : 19

  Anahtar Kelimeler : B e l e d i y e B a ş k a n ı , B e l e d i y e B a ş k a n ı n ı n G ö r e v d e n A l ı n m a s ı , B e l e d i y e B a ş k a n ı n ı n G ö r e v e G e l m e s i .

GÖRÜNTÜLE

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Belediyeler: Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı İmzalayan Belediyeler Üzerinden Nitel Bir İnceleme

Çalışmanın amacı, Türkiye?de ?Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı?nı imzalayan belediyelerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yerine getirmiş oldukları faaliyetleri, bu Şart?ta yer alan taahhütler açısından değerlendirmektir. Ç

 • Yazarlar : Hale BİRİCİKOĞLU

  Sayfa No : 36

  Anahtar Kelimeler : A v r u p a Y e r e l Y a ş a m d a K a d ı n E r k e k E ş i t l i ğ i Ş a r t ı , y e r e l y ö n e t i m , b e l e d i y e , t o p l u m s a l c i n s i y e t e ş i t l i ğ i

GÖRÜNTÜLE

Türkiye' de Belediye Başkanı Olmak: Sınırlar, Stratejiler ve Meşruiyet

Bu makale, farklı dönemlerde farklı siyasi partilerden seçilmiş belediye başkanlarının\notobiyografi, anı ve söyleşi kitaplarından yola çıkarak belediye başkanlarının karar\nalma süreçlerini şekillendirme potansiyeline sahip yerel ve yerel üstü aktörlerle o

 • Yazarlar : Osman SAVAŞKAN

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : B e l e d i y e b a ş k a n ı , y e r e l s i y a s e t , b e l e d i y e c i l i k , m e r k e z i y ö n e t i m , s i y a s i p a r t i l e r

GÖRÜNTÜLE