SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2021

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2021

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Sosyal Bütçeleme Anlayışı: \r\nİstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği

Günümüz dünyasında yaşamakta olduğumuz küreselleşme, hızlı nüfus arışı ve \r\nteknolojik gelişmeler gibi hususlar, bireylerin ihtiyaçlarında artışı ve çeşitlenmeyi \r\nde beraberinde getirmektedir. İhtiyaçları çeşitlenen ve artan bireyler bunların bir \r\nkısmının karşılanması amacıyla kamu kurumlarına başvurmaktadır. Başvurulan \r\nkamu kurumları arasında özellikle belediyeler ön plana çıkmaktadır. Zira belediyeler \r\nyerelde bireylere en yakın kamu kurumu olarak kabul edilmektedir. Bu durum ise \r\nbelediyelerin birtakım sosyal harcamalar yapmasını gerektirmektedir. İşte bu çalışma \r\nkapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesi içerisindeki sosyal harcamalar, \r\nsosyal bütçeleme anlayışı kapsamında incelenmiştir

 • Yazarlar : Berat KARA

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : S o s y a l B ü t ç e l e m e , S o s y a l D e v l e t , S o s y a l H a r c a m a , İ B B

GÖRÜNTÜLE

Kentsel Toplu Taşıma Aktörleri Üzerinde \r\nYeni Bir Regülasyon Mekanizması: Mesleki Yeterlilik Sistemi

Bu makale, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve \r\nmeslekî alanlarda denetim, kontrol, ölçme-değerlendirme ve personel belgelendirme faaliyetlerini yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK), kentsel toplu taşıma \r\naktörleri üzerinde yeni bir regülasyon mekanizması haline gelmesinin, bir taraftan \r\nmerkezi yönetim kurumlarının kentsel kamusal hizmetlerdeki sorunların çözümüne \r\nilişkin müdahalelerini, bir taraftan ise regülasyon ve düzenleme aracılığıyla kent içi \r\ntoplu taşıma işletmeleri üzerinde hakim bir aktöre dönüşümünü ele almaktadır. Çalışmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinasyonunda çoklu aktör yapısı ile iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli \r\nihtiyaçları dâhilinde oluşturulan meslek standartları ışığında, kent içi toplu taşıma \r\nhizmetlerinin mesleki manada ölçme-değerlendirme ve personel belgelendirme sürecinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma, hem kentsel toplu taşıma hizmetlerinde \r\nyaşanan sorunun öncelikli muhatabı konumundaki kent içi ulaşım personelinin mesleki standartlaşmasının kentsel politikalara yansıması, hem de kentsel ulaşım karar \r\nmekanizmaları, aktör yapıları ve regülasyon kurumları açısından yeni bir bakış açısı \r\nsunmayı hedeflemektedir.

 • Yazarlar : Eray AKTEPE

  Sayfa No : 24

  Anahtar Kelimeler : K e n t s e l U l a ş ı m , K e n t s e l T o p l u T a ş ı m a , M e s l e k i Y e t e r l i l i k S i s t e m i , \ r \ n R e g ü l a s y o n

GÖRÜNTÜLE

21. Yüzyılda Toplum ile Doğa Arasındaki İlişkiyi \r\nAçıklayan Etik Yaklaşımlar: Çevre için Erdem Etiği

İnsanın doğa ile nasıl bir ilişki kurması gerektiği sorusu, normatif ve çevre etiği \r\nkuramları yanı sıra 2000?li yıllardan sonra tekrar öne çıkan ?erdem etiği? yaklaşımının değerlendirilmesini gerekli kılmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı doğadaki \r\nvarlıkların sahip oldukları değerler itibariyle korunmasına ilişkin öneriler getiren \r\nmodern etik kuramlarını değerlendirmek ve çevre erdem etiğinin günümüz çarpık toplum-doğa ilişkisi hakkında sunmuş olduğu çözüm önerilerini karşılaştırmalı olarak \r\nanaliz etmektir. Çalışma sonucunda, çevre için ?erdem etiği? yaklaşımının doğa ile \r\nuyumlu ve iyi bir yaşam vizyonu ve insan gelişimi için gerekli olan ?telos?un gerçekleşmesini sağlayacak yeni bir yaşam formu oluşturma kapasitesine sahip olduğu \r\nsonucuna ulaşılmıştır.

 • Yazarlar : Korkmaz YILDIRIM

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : Ç e v r e E t i ğ i , E r d e m E t i ğ i , N o r m a t i f E t i k T e o r i l e r , İ ç s e l D e ğ e r , \ r \ n A r a ç s a l D e ğ e r

GÖRÜNTÜLE