SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2020

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2020

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Bütünleşik Kamu Yönetimi Yaklaşımı Çerçevesinde 6360 Sayılı Kanun'un Değerlendirilmesi\r\n

\1990'ların sonu Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımının kamu yönetiminde hedeflenen başarıyı sağlayamadığı gerekçeleriyle eleştirildiği, alternatif yaklaşımların yükseldiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde ortaya çıkan yaklaşımlardan birisi de Bütünleşik Kamu Yönetimi (BKY) ve onun YKİ yaklaşımın yürüttüğü reformlar kapsamında yarattığı parçalı yönetsel yapıya yönelik koordinasyon eleştirileri olmuştur. Bu eleştirilerin, 2000?lerde devam eden reformlar doğrultusunda yeniden yapılandırılan Türk kamu yönetiminde de gündeme geldiği, koordinasyon sorununun 2012 yılında kabul edilen\n6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı?nın gerekçesinde açıkça ifade edildiği görülmektedir. Çalışma, BKY yaklaşımını ve yaklaşım kapsamında 6360 Sayılı Kanunu?nu incelemeyi amaçlamaktadır.\\r\n

 • Yazarlar : Sevinç SOYOCAK ÖZALP

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : B ü t ü n l e ş i k K a m u Y ö n e t i m i , K o o r d i n a s y o n , 6 3 6 0 S a y ı l ı K a n u n . \ r \ n

GÖRÜNTÜLE

Çevresel Sürdürülebilirlik Bağlamında Konya Kapalı Havzası Üzerine Bir Değerlendirme\r\n

\Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma 2030\nGöstergeleri, iklim değişimi ile mücadele sürecinde küresel topluma yol gösteren önemli\nkilometre taşlarıdır. Türkiye, yer aldığı coğrafi konum itibariyle, iklim değişikliğinden\nen fazla etkilenecek ülkelerden birisidir. Sahip olduğu doğal kaynak potansiyeli ile kadim\nbir coğrafya üzerinde yer alan Konya Kapalı Havzası ise, iklim değişimi nedeni ile\nkuraklık ve çölleşme tehdidi ile karşı karşıyadır. Havzadaki suyun bilinçsizce kullanımı\nbu riskleri daha da hızlandırmaktadır. Havzanın bulunduğu bölgedeki su kaynaklarının\nsürdürülebilir kullanımı, bölgenin sosyo-ekonomik ve çevresel özellikleri nedeni ile büyük\nönem taşımaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri ve BM Bin Yıl Kalkınma\nHedefleri içinde yer alan önlemler, Konya Kapalı Havzası?nda uygulanması gereken politika\nöncelikleri ile doğrudan bağlantılıdır. Hazırlanan çalışmanın amacı, havza özelinde\niklim değişimi ve antroposantrik nedenlerle ortaya çıkan, temel sorun alanlarının\ntespit edilmesidir. Bu kapsamda, iklim değişikliğinin Konya Kapalı Havzası üzerindeki\netkileri analiz edilerek, çevresel sürdürülebilirlik açısından uygulanması gereken politikalar\nbelirlenmiştir. Bu doğrultuda havza özelinde yayınlanan raporlar, süreli yayınlar\nve internet verileri incelenerek literatür taraması yapılmış, elde edilen veriler sonucunda,\ntemel politika öncelikleri saptanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen en önemli bulgu@@\nhavzanın ekolojik dengesini, sağlıklı bir şekilde tekrar kazanabilmesi için, su kaynakları\nüzerindeki baskıların ivedilikle ortadan kaldırılmasının gerekliliğidir. Ayrıca, havzanın\nihtiyacı olan, su talebinin karşılanarak su arzının arttırılmasının yanında, suyun sınırlı\nbir doğal kaynak olduğu bilinci ile suyun tasarruflu kullanılması konusunda, toplumsal\nduyarlılığın kazandırılması önem arz eden bir başka noktadır.\\r\n

 • Yazarlar : Hayriye SAĞIR

  Sayfa No : 46

  Anahtar Kelimeler : Ç e v r e s e l S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k , D o ğ a l K a y n a k l a r , K o n y a K a p a l ı H a v z a s ı , İ k l i m D e ğ i ş i m i , S u l a k A l a n l a r . \ r \ n

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'deki Belediyelerin Sağlıklı Kent Kavramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi\r\n

\Yerel yönetimlerin en önemli türü olan belediyeler, sağlıklı kentler oluşturulması\nbağlamında önemli yetki ve sorumluluklara sahiptir. İnsanın en temel ihtiyaçları arasında\nyer alan sağlıklı olma ve sağlıklı kalma ihtiyacı diğer ihtiyaçlarının önünde yer\nalır. Sağlık ise fiziksel ve ruhsal bakımdan dengeli olma halidir. Sağlıklı kalabilmek için\ninsanın sağlıklı bir çevrede yaşaması gerekir. Sağlıksız bir çevre insan sağlığının çok kısa\nbir sürede bozulmasına yol açar. Günümüzde nüfusun büyük bir bölümü kentlerde yaşamakta\nolup, sağlıksız kent koşulları insan sağlığını önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir.\nSağlıksız bireylerin, devlete maliyeti yanında bunların üretim gücünden yoksun\nbırakılması, ülke ekonomisinde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Kentte yaşayanların\nsağlığını koruma ve sürdürme bakımından belediyelere önemli görevler düşmektedir. Bu\nbağlamda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu?nda,\nyetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu makalede, insanların yaşam standartlarını\nyükseltmekte önemli bir yere sahip olan sağlıklı kentlerin oluşturulmasında, belediyelerin\ngörev, yetki ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur.\\r\n

 • Yazarlar : Polat TUNÇER

  Sayfa No : 27

  Anahtar Kelimeler : S a ğ l ı k l ı k e n t , s a ğ l ı k l ı k e n t h a r e k e t i , b e l e d i y e l e r v e 5 3 9 3 v e 5 2 1 6 s a y ı l ı k a n u n l a r \ r \ n

GÖRÜNTÜLE