SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2016

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 4

TARİH : 2016

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Payitahttan Metropole: Türk Şiirinde İstanbul

Türklerin İstanbul'u fethi Osmanlı tarihinde olduğu kadar Türk şiiri üzerinde de et-kili olmuştur. Böylece Osmanlı tarihinde İstanbul'un başkent oluşu ile Divan Şiirinde İstanbul dönemi başlar. Şairler yüzyıllarca, İstanbul'u doğal güzelliklerine şiirler ya-zar. Ne var ki bu şiir, genellikle somut yaşamdan değil, mazmunlardan, kalıplardan çı-kış yapan, İstanbul'un doğal güzelliklerini yansıtmayı aşamamış bir şiirdir. Tanzimat, Fransız etkisinin şiirde de belirdiği bir dönemdir. Bu evrede İstanbul'un geleneksel semtlerindeki kültür çatışmasının, yoksul insanların da şiirde konu edildiği görülmekte-dir. Bütün bu süreçte yüzlerce yıl şiirin fonu İstanbul'dur. Milli Mücadele döneminde başlayan Anadolu'ya yöneliş ile Türk şiiri yüzlerce yıl merkez aldığı İstanbul'dan çık-maya başlar. Cumhuriyet Dönemi ile bu yöneliş hızlanır. Gelgelelim İstanbul artık baş-kent olmasa da Türk edebiyatının ve şiirinin başkenti olmayı sürdürecektir. İstanbul, bu kentin yerlisi şairlerin yanı sıra, Anadolu'dan yetişen şairlerin de gelip yaşadığı büyü-leyici bir şehir olmayı sürdürecektir. Cumhuriyet döneminde Türkiye'de yaşanan deği-şim ve kentleşme öncelikle İstanbul'a yansırken, bu değişimin izleri İstanbul şiirlerinde-ki bakışı da etkileyecektir.

 • Yazarlar : Erol ÇANKAYA

  Sayfa No : 31

  Anahtar Kelimeler : D i v a n ş i i r i , N â z ı m H i k m e t , T a z m i n a t , k e n t l e ş m e , y a b a n c ı l a ş m a

GÖRÜNTÜLE

Sosyal Şehir Programı ve Yerel Katılım: Berlin Örneği

1990 sonrası Batı Avrupa kentlerinde artan işsizlik toplumsal kutuplaşmaya ve sosyo-mekânsal ayrışmalara neden olmuştur. Almanya, bu sorunlarla baş edebilmek amacıyla 1999 yılında, mahalle-temelli bir program olan, Sosyal Şehir Programı'nı uygulamaya başlamıştır. Program, yoksul mahallelerdeki yaşam koşullarını iyileştirmeyi, yerel katılım yoluyla dezavantajlı kesimleri güçlendirmeyi ve böylelikle toplumsal gerilimleri azaltmayı amaçlamaktadır. Bu makale, programın Berlin uygulamasına odaklanmaktadır. Diğer eyaletlerden farklı olarak Berlin'de mahalle meclislerinden oluşan bir yerel katılım modeli uygulanmaktadır. Makalede bu yerel katılım modeli irdelenmekte ve mahalleli katılımının önündeki engeller tartışılmaktadır. Bir saha çalışmasına dayanan bu araştırma, programın kadınlar ve eğitim çağındaki çocuk ve gençler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.

 • Yazarlar : Arzu BAŞARAN UYSAL

  Sayfa No : 20

  Anahtar Kelimeler : K a t ı l ı m , m a h a l l e y ö n e t i m i , d e z a v a n t a j l ı k e s i m l e r , k e n t s e l y e n i l e m e , B e r l i n

GÖRÜNTÜLE

Kitap İncelemesi: Dünden Bugüne Aile, Kent, Nüfus (Ferhunde Özbay)

Türkiye'nin sayılı demograflarından Ferhunde Özbay'ın, vefatından önce yayı-ma hazırladığı derleme, 1984-2011 dönemi kaleme aldığı 10 makaleyi içeriyor. Ancak, birbirini tamamlayan, destekleyen iç bütünlüğü olan ve geçerliliğini ko-ruyan tespitler yer almaktadır. 30 yılı aşan ?nüfus sosyolojisi' çalışmaları aslın-da ilginç bir bilimsel parkur izlemektedir, bu ayni zamanda Türkiye'deki de-mografi çalışmalarının ve demografların pozisyonunu da betimlemektedir. Öz-bay'ın ilk çalışmaları, devlet destekli bir merkezde sürdürdüğü nüfus araştırma-ları genellikle aile ve özellikle kadın eksenli idi. 1990li yıllardan itibaren, İstan-bul merkezli nüfus ve göç hareketlerine yoğunlaşan yazar, 2000li yılların sonla-rına doğru ancak, devletin makro nüfus politikasını sorgulamaya başlar, ilk defa ?nüfus mühendisliği' terimini kullanır. Türkiye'de son döneme kadar demograf-ların büyük bir kesiminin nüfus politikasının asıl belirleyicisi olan devleti yok hükmünde sayıyorlardı. Devlet aygıtına gereken eleştirel mesafeyi koyamadık-ları gibi, nüfusa bakışları da toplumsal boyuttan oldukça kopuktu. Zaten bunun farkında olan yazar, demografinin çalışmalarının bu eksikliğinin, demografinin ?kısmen biyolojik açıklamaların'dan kaynaklandığına inanılmasının temel neden olduğunu belirtirken, nüfus olaylarının toplumsal inşa boyutunun da dikkate alınması gerektiğini vurgular. Bu nedenle Özbay'ın çalışmaları ve tespitleri dik-kate alınması gereken özgün analizler içermektedir.

 • Yazarlar : Fuat DÜNDAR

  Sayfa No : 3

  Anahtar Kelimeler : H a z ı r l a n ı y o r . . .

GÖRÜNTÜLE

6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Riskli Alan Kararı

6306 sayılı ?Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun? 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. İdareye güçlü yetkiler veren ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri üzerinde doğrudan sonuçlar doğuran 6306 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanabilir hale gelmesi için başlangıç noktalarından birisi riskli alan kararıdır. Makalede, idare tarafından sıklıkla başvurulan ve 6306 sayılı Kanuna 2016 yılında getirilen ek düzenleme ile kapsamı da genişletilmiş bulunan riskli alan kararının hukuki niteliği ve hukuki sınırlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmaktadır.

 • Yazarlar : Yeliz ŞANLI ATAY

  Sayfa No : 25

  Anahtar Kelimeler : A f e t r i s k i , 6 3 0 6 s a y ı l ı K a n u n , i d a r i i ş l e m , r i s k l i a l a n

GÖRÜNTÜLE