SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 2021

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 3

TARİH : 2021

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

İş birliği ve Katılım Perspektifinden Belediyelerin Kültür \r\nPolitikalarında Sosyal İçerme ve Kalkınma Amaçları:

Kültür-sanat faaliyetleri, dünyanın birçok bölgesinde yerel yönetimlerin halka \r\nsundukları hizmetler arasında yer almaktadır. Türkiye?de de özellikle 1990?lı yılların \r\nortasından itibaren belediyelerin bu alana büyük ilgi gösterdikleri ve geniş kitleleri \r\nkültür ve sanatla buluşturdukları görülmektedir. Ancak, kültür-sanat faaliyetlerini \r\nplanlarken ve yürütürken UNESCO, AB ve UCLG gibi uluslararası kuruluşların tavsiye \r\nettiği katılım, iş birliği ve koordinasyon ilkelerinin dikkate alındığını söylemek güçtür. \r\nHatta, Türkiye?de belediyelerin büyük bölümünde kültür-sanat alanında uzun vadeli \r\nplanlama yapılmadığı@@ çoğu zaman şehirdeki ilgili paydaşların iş birliği ve katılımı \r\nolmaksızın sezonluk takvim hazırlandığı bilinmektedir. Uzun bir hazırlık dönemi \r\ngerektiren geniş katılımlı bir planlama olmadığı için şehirde yaşayan dezavantajlı \r\ngruplara yönelik sosyal içerme ve kalkınma amaçları da güdülmemektedir. Birçok \r\nbelediyede görüldüğü üzere, kültür-sanat, tıpkı diğer temel belediyecilik hizmetlerinde \r\nolduğu gibi bütünüyle taşeron firmaların kabiliyet ve vizyonuna emanet edilmiştir. \r\nTüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, belediye bütçelerinden hatırı \r\nsayılır bir pay ayrılan kültür-sanat alanında, politikasızlığın adeta bir politika olarak \r\nbenimsendiği iddia edilebilir. Bu makalede, çeşitli uluslararası kuruluşların kültürsanat faaliyetlerinin planlanmasında ve icrasında uygulanmasını tavsiye ettikleri \r\nyönetişim ilkeleri ile sosyal içerme ve kalkınma amaçları ele alınacaktır. Bu ilke ve \r\namaçların büyük oranda hayata geçirildiği İrlanda?nın Cork Belediyesi örnek vaka \r\nçalışması olarak incelenecektir. Son olarak, bahsedilen ilke ve amaçlar perspektifinden \r\nTürkiye?deki belediyelerin kültür-sanat politikaları tartışılacaktır.

  • Yazarlar : İhsan İKİZER

    Sayfa No : 25

    Anahtar Kelimeler : Y e r e l Y ö n e t i m l e r , K ü l t ü r - S a n a t P o l i t i k a s ı , İ ş B i r l i ğ i , K a t ı l ı m , \ r \ n S o s y a l İ ç e r m e , K a l k ı n m a , C o r k B e l e d i y e s i

GÖRÜNTÜLE

Bulgaristan'da Yerel Yönetimler

Bulgaristan 1991 yılında kabul edilen Anayasa?sı uyarınca bir Parlamenter Cumhuriyettir. Üniter bir devlet olan Bulgaristan, merkezi yönetim ve özerk yerel yönetimler olarak örgütlenmiştir. Merkezin taşra yönetimi bölgesel düzeyde yapılanmıştır \r\nve başında atanmış Bölge Valisi vardır. Yerel yönetim yapılanmasının temel taşı olan \r\nözerk Belediyelerin meclisleri ve seçilmiş Başkanlar bulunur. Yasayla ya da Belediye \r\nMeclisleri tarafından, belediyelere bağlı biçimde görevlerini yapan alt birimler olarak, belediye şubeleri ve semt yönetimleri kurulabilmektedir. Avrupa Yerel Yönetimler \r\nÖzerklik şartını 1995 yılında onaylayan Bulgaristan Cumhuriyeti,? yerel yönetimlerin özerkliğe sahip olduğu üniter bir devlet? olarak tanımlanmaktadır.\r\nBulgaristan 1991 yılında kabul edilen Anayasa?sı uyarınca bir Parlamenter Cumhuriyettir. Üniter bir devlet olan Bulgaristan, merkezi yönetim ve özerk yerel yönetimler olarak örgütlenmiştir. Merkezin taşra yönetimi bölgesel düzeyde yapılanmıştır \r\nve başında atanmış Bölge Valisi vardır. Yerel yönetim yapılanmasının temel taşı olan \r\nözerk Belediyelerin meclisleri ve seçilmiş Başkanlar bulunur. Yasayla ya da Belediye \r\nMeclisleri tarafından, belediyelere bağlı biçimde görevlerini yapan alt birimler olarak, belediye şubeleri ve semt yönetimleri kurulabilmektedir. Avrupa Yerel Yönetimler \r\nÖzerklik şartını 1995 yılında onaylayan Bulgaristan Cumhuriyeti,? yerel yönetimlerin özerkliğe sahip olduğu üniter bir devlet? olarak tanımlanmaktadır.\r\nBulgaristan 1991 yılında kabul edilen Anayasa?sı uyarınca bir Parlamenter Cumhuriyettir. Üniter bir devlet olan Bulgaristan, merkezi yönetim ve özerk yerel yönetimler olarak örgütlenmiştir. Merkezin taşra yönetimi bölgesel düzeyde yapılanmıştır \r\nve başında atanmış Bölge Valisi vardır. Yerel yönetim yapılanmasının temel taşı olan \r\nözerk Belediyelerin meclisleri ve seçilmiş Başkanlar bulunur. Yasayla ya da Belediye \r\nMeclisleri tarafından, belediyelere bağlı biçimde görevlerini yapan alt birimler olarak, belediye şubeleri ve semt yönetimleri kurulabilmektedir. Avrupa Yerel Yönetimler \r\nÖzerklik şartını 1995 yılında onaylayan Bulgaristan Cumhuriyeti,? yerel yönetimlerin özerkliğe sahip olduğu üniter bir devlet? olarak tanımlanmaktadır.

  • Yazarlar : Yusuf ERBAY

    Sayfa No : 32

    Anahtar Kelimeler : Ö z e r k y e r e l y ö n e t i m , b ö l g e l e r , b e l e d i y e l e r , b e l e d i y e ş u b e l e r i , s e m t y ö n e t i m l e r i

GÖRÜNTÜLE