SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2023

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2023

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Kalkınma Planları ve Hükümet Programlarında Türkiye?nin ?Çevre Politikaları?nın Dönüşümü

Bu çalışma Türkiye?de çevre korumanın ve çevre politikalarının ortaya çıkışını, gelişimini ve günümüzde gelinen durumu, kalkınma planları ve hükümet programlarının incelenmesi ve çevre koruma yaklaşımlarında yaşanan niteliksel değişim üzerinden ortaya koymaya çalışacaktır. Gerek Türkiye?deki mevzuatın gelişimi gerekse de uluslararası sözleşmeler ve amaçlarının yerine getirilmesi ile ilgili atılmış birçok adım olduğu gibi, eksiklik ve yapılması gerekenler de göze çarpmaktadır. Uluslararası gelişmeler, sözleşmeler ve konferansların ulusal mevzuata olan etkisi yadsınamaz bir gerçekliktir. Ancak bu çalışmada hükümet programları ve kalkınma planları üzerinden okunacak olan Türkiye?nin çevreye yönelik kurumsal tutum ve yaklaşımları, imzalanan sözleşmeler ve takip eden süreçte değiştirilen ve düzenlenen mevzuatın uygulamada etkisi görülmeye çalışılacaktır.

 • Yazarlar : Ergun KALAYCI

  Sayfa No : 22

  Anahtar Kelimeler : Ç e v r e K o r u m a - Ö n l e m e - O n a r m a , K a l k ı n m a P l a n l a r ı , H ü k ü m e t P r o g r a m l a r ı

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Alıcı Su Ortamlarına Uygulanan Deşarj Standartları Üzerine Bir Değerlendirme ve Avrupa Birliği Mevzuatı ile Karşılaştırma

Ülkemizdeki akarsu ve göl gibi alıcı ortamların kalitesi incelendiğinde bu kaynakların önemli ölçüde kirlendiği tespit edilmektedir. Yerüstü su kaynaklarının kirlenmesindeki önemli etkenler kentsel ve endüstriyel atıksu deşarjları, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile araziden yüzeysel akış ile gelen kirlilikler olarak belirlenmektedir. Kentsel ve endüstriyel atıksuların alıcı ortama deşarjında ulusal mevzuatımızda önemli düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu kirleticilerden kaynaklanan atıksuların arıtımında mevcut standartlara uyulduğunda bile alıcı su ortamlarının kirlendiği, diğer bir ifade ile alıcı su ortamlarının taşıma kapasitesinin aşıldığı görülmektedir. Bu durum, mevcut deşarj standartlarımız olan teknoloji bazlı standartların alıcı ortamın su kalitesini korumada yetersiz kaldığını göstermekte, atıksu deşarjının alıcı ortam üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi dikkate alan alıcı ortam bazlı deşarj standartlarına geçilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ülkemizde ve Avrupa Birliğinde var olan i) alıcı ortamın kalitesinin belirlenmesine ilişkin ve ii) alıcı ortama deşarjı olan kirletici kaynaklara ilişkin yasal düzenlemeler gözden geçirilmiş, ardından alıcı ortam kalitesine yönelik deşarj standardının ülkemizde uygulanabilmesi için eksik olan, dolayısıyla mevzuata aktarımı gerekli görülenler sunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda ülkemizdeki alıcı ortamın kalitesine ilişkin düzenlemeler ile alıcı ortamın kalitesini belirleyen kirletici deşarjına ilişkin düzenlemelerin i) parametre ve ii) sınır değerlerin belirlenme şekli yönünden uyum içinde olmadığı tespit edilmiştir. İlk aşamada ulusal mevzuatımızda yer alan mevcut deşarj standartlarını mevcut en iyi tekniklere göre düşük konsantrasyonlara çekilmesi ve parametrelerin tehlikeli maddeleri içerecek şekilde gözden geçirilmesi önerilmektedir. Alıcı ortam su kalitesinde iyileşme gözlenmediğinde, deşarj standartlarının alıcı ortam özelliğine göre, her bir havza özelinde tekrar revize edilmesi önerilmektedir.

 • Yazarlar : Betül Hande GÜRSOY HAKSEVENLER

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : A l ı c ı s u o r t a m ı k a l i t e s i , A v r u p a B i r l i ğ i , k i r l e t i c i k a y n a k l a r ı n a t ı k s u d e ş a r j ı , y a s a l d ü z e n l e m e , u l u s a l d ü z e n l e m e

GÖRÜNTÜLE

Belediyelerde Dijital Katılımcı Bütçe Deneyimi: Helsinki Katılım Oyunu

Belediyeler, teknolojik imkânları kullanarak kent yönetiminde çeşitli katılımcı bütçe yaklaşımlarından yararlanmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri, katılımcı bütçenin teorik kapsamı altında gelişen dijital katılımcı bütçeleme yaklaşımıdır. Katılımcı uygulamalar, dijital katılımcı bütçe pratikleri vasıtasıyla dijital ortama taşınmaktadır. Bununla beraber belediyeler, kamusal karar alma sürecinde kaynakların etkin kullanımını sağlamak, dijital demokrasiyi geliştirmek, hizmet sunumunda verimlilik, katılım maliyetlerini en aza indirmek gibi çeşitli amaçlar için dijital katılımcı bütçe yaklaşımını tercih etmektedir. Dünya üzerinde söz konusu yaklaşıma sahip oldukça farklı modeller mevcuttur. Bu modellerden biri Helsinki?de deneyimlenen hibrid modeldir. Helsinki, yerel etkileşim ve katılım modellerinden iki farklı modeli birleştirerek hibrid bir katılım uygulaması deneyimlemiştir. Bu çalışmada Helsinki?nin hibrid katılım modeli olan OmaStadi Katılım Oyunu ve dijital katılımcı oylama süreci incelenmektedir.

 • Yazarlar : Gözde ATALAY

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : D i j i t a l K a t ı l ı m , D i j i t a l K a t ı l ı m c ı B ü t ç e , K a t ı l ı m O y u n u , Y e r e l K a t ı l ı m , D i j i t a l Y ö n e t i ş i m

GÖRÜNTÜLE