SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2022

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2022

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

İklim Değişikliği ve Akıllı Kentler

İklim değişikliği, milyonlarca yılda doğal sebeplerle gelişen iklim değişebilirliğinden farklı olarak günümüzde insan aktiviteleri kaynaklı sera gazlarının sebep olduğu küresel ısınma sürecinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İklim değişikliği artık bir kriz olarak tanımlanmakta ve azaltım politikaları yanında uyum politikalarının da uygulanması için birçok çalışma yapılmaktadır. Kentler özelinde yapılması gereken faaliyetler iklim değişikliğine dirençlilik adına en önemli uyum çalışmaları arasındadır. Giderek artan akıllı kent sistemi uygulamaları, iklim değişikliği ile uyum çerçevesinde önemli fırsatlar oluşturma kapasitesine sahiptir. Bu çalışmada çalışmanın amacına uygun olarak iklim değişikliğine uyum kapsamında akıllı kent uygulamalarında kullanılabilecek iklim ürünlerinin örneklerle açıklanması amaçlanmıştır. Özellikle iklim erken uyarı özelliği taşıyabilecek ürünlerin akıllı sistemlerle bina/altyapı ve dolayısıyla kent uygulamalarına katkısı tartışılmıştır. Ayrıca insanların, toplulukların, kurum ve kuruluşlar ile araştırmacıların hizmetine sunulan iklim ürünleri ve iklim değişikliği çalışmalarının akıllı sistemlere ne gibi girdi özelliği olabileceği ve bunlardan hangi amaç ve yollarla yaralanabileceği açıklanmıştır. Akıllı kent-iklim uygulamaları sayesinde iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltılmasına yönelik her türlü katkı başarılı uygulamalar ortaya çıkarabilir. Akıllı kent iklim uygulamaları ile binaların ısıtma-soğutma özelliklerinin otomatik kontrolü, iklim değişikliği ile şiddetlenebilecek hava olaylarının erken uyarısı, trafikte seyir anında rotanın şiddetli hava olaylarına göre düzenlenebilmesi sağlanabilecektir. Ayrıca, engelliler, yaşlılar gibi destek alması gereken gruplara özel hava durumu ve iklim bilgisi aktarımları başarılı akıllı kent-iklim uygulamaları sayesinde yapılabilecektir.

  • Yazarlar : Mithat EKİCİ

    Sayfa No : 38

    Anahtar Kelimeler : İ k l i m D e ğ i ş i k l i ğ i , A k ı l l ı K e n t , A k ı l l ı K e n t - İ k l i m U y g u l a m a l a r ı , E r k e n U y a r ı

GÖRÜNTÜLE

Yönetişim Temelli Yerel Kalkınma Anlayışı: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi \Hizmet Kervanı\ Uygulaması

Kamu yönetiminde 1980 yılı ile birlikte başlayan reform çalışmaları merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki paylaşımı konularının yeni ilkeler çerçevesinde şekillenmesine yol açmıştır. Özellikle yerel yönetimlerin önemini vurgulayan uluslararası metinlerin ve mevzuat çalışmalarının hız kazanması, kamu yönetiminde adem-i merkeziyetçilik anlayışının gelişmesine katkı sunmuştur. Kamu yönetiminin geleneksel anlayışı içerisinde yer alan temel unsurlara ek olarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve çok aktörlük gibi yeni ilkelerin varlığı, yönetim süreçlerinin de vatandaşlara yakınlaştırılmasının ilk adımlarını oluşturmuştur. Geleneksel anlayışın katı bürokratik yapılar içerisinde ihmal ettiği etkinlik ve verimlilik kavramları yeni kamu anlayışının ortaya çıkması ile yerini kaynakların etkin kullanılabileceği alanlara bırakmıştır. Bu anlayış çerçevesinde kamu yönetiminde yetki paylaşımı konusunda vatandaşa en yakın birimler olan yerel yönetimlerin ön plana çıkması, yerel düzeyde gerçekleştirilebilecek faaliyetlerin daha özenle planlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Çok aktörlük ve katılımcılık unsurlarının sıklıkla tartışılması, kentlerin ekonomi ve kalkınma alanlarında da cazibe merkezi haline dönüşmesi yerel yönetimlerin özellikle yerel kalkınma ve yönetişim faaliyetlerini de yeniden şekillendirmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Çalışmada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi?nin 11 ilçe belediyesi bünyesinde hayata geçirdiği ?Hizmet Kervanı? uygulaması yönetişim ve yerel kalkınma açısından değerlendirilecek@@ süreç Motsi?nin kamu politikaları yapım sürecinde vatandaş etkileşimi için geliştirdiği amaç/durum, aktörler, süreç, sonuç/çıktılar aşamalarına uygun olarak analiz edilecektir.

  • Yazarlar : Miray ÖZDEN

    Sayfa No : 24

    Anahtar Kelimeler : Y ö n e t i ş i m , Y e r e l K a l k ı n m a , Y e r e l Y ö n e t i m l e r , K a t ı l ı m , T e k i r d a ğ B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i

GÖRÜNTÜLE