SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2021

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2021

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Tek Parti Döneminde Başkent Ankara?nın Sembolik İnşası

Tek parti döneminde mekanlara sabitlenen yapı ve anıtlar birer sanat eseri olmanın çok ötesinde bir anlama sahiptir. Bir çok politik sembol gibi yapı ve anıtlar siyasal iktidarın meşruiyetini pekiştirmek gibi bir işleve sahip tasarılardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında siyasal iktidar mekanlarda ve anıtlardaki yansıması ile meşruiyetini pekiştirmiştir. Modern Devletin yeni başkenti Ankara mimari yaklaşımdaki yenilik ve bu yeniliğin politik karşılığı ile İstanabul?un ve eski rejimin karşısında yükselmiştir. Bu çalışma siyasal iktidarın sembolik inşasını, Cumhuriyetin bir sembolü olan başkent Ankara üzerinden anlaşılır kılmayı amaçlamaktadır.

 • Yazarlar : Fatma Gökçen ÇETİN

  Sayfa No : 26

  Anahtar Kelimeler : p o l i t i k s e m b o l , s e m b o l , b a ş k e n t , A n k a r a , A t a t ü r k A n ı t l a r ı .

GÖRÜNTÜLE

Merkezin Kârı mı Yerelin Refahı mı? Tek Endüstrili Kentlerde Özelleştirmenin Yerel Sonuçları

Çalışmanın amacı, tek endüstrili kentlerin, kentlerde bulunan baskın endüstri kuruluşunun özelleştirilmesinden nasıl etkilendiğini ortaya koymaktır. Türkiye?de erken cumhuriyet döneminde ülkesel kalkınmayı sağlarken yerel ve bölgesel kalkınmayı da destekleyecek şekilde kurgulanan endüstri yatırımları, doğrudan devlet eliyle veya ortaklığı ile kurulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu endüstri yatırımları, bulundukları bölgede devletin kamusal kaynak aktarımı aracı olmuş, böylelikle hem sanayi ile ülke ekonomisini kalkındırırken, hem de bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasında devletin temsilcisi olarak ara kurum işlevi görmüştür. Karadeniz Ereğli?de 1960?lı yıllarda kurulan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) de bunun bir örneğidir. Erdemir?den önce 10.000 nüfuslu bir sahil kasabası olan Ereğli, Erdemir ile birlikte ciddi bir sosyal ve ekonomik dönüşüm içerisine girmiş, günümüzde 180.000 nüfuslu bir sanayi kenti haline gelmiştir. Şüphesiz ki bu dönüşüm, kentteki tek baskın aktör olan Erdemir ekseninde gerçekleşmiş, kentin kolektif belleği, ekonomik ve demografik yapısı, sosyal ve siyasal yapısı ile yer duygusu/aidiyeti hızlı bir yeniden üretim içerisine girmiştir. 2005?e kadar devam eden bu süreç, Erdemir?in özelleştirilmesiyle ciddi bir şekilde yön değiştirmiş, kentin Erdemir eksenindeki kazanımları bir bir yok olmaya başlamıştır.

 • Yazarlar : Atahan DEMİRKOL

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : Y e r D u y g u s u , K a r a d e n i z E r e ğ l i , T e k E n d ü s t r i l i K e n t , Ö z e l l e ş t i r m e , E r d e m i r

GÖRÜNTÜLE

Çöp Dökmekten Atık Yakmaya: İZAYDAŞ Atık Yakma Tesisleri

Ülkemizde katı atıklar, çoğunlukla geri kazanılmadan toplanmakta ve genellikle de düzensiz depolama ile uzaklaştırılmaktadır. Katı atık içerisinde değerli maddelerin çok az bir kısmı geri kazanılmakta, kalanı ise toprağa gömülmektedir. Böylece potansiyel bir ekonomik değer, potansiyel bir kirlilik kaynağına dönüşmektedir. Bu olgudan hareketle çalışmanın amacı Türkiye?nin ilk atık bertaraf tesisi olan ve Kocaeli?de bulunan İZAYDAŞ örneği bağlamında katı atık yönetim uygulamalarını ele almaktır. Çalışma kapsamında belediyelerin katı atık sorununa karşı yaklaşımı ekonomi ve çevre açısından değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda İZAYDAŞ örneği çerçevesinde TUİK verileri analiz edilerek belediyelerin katı atık yönetim uygulamaları incelenmiş ve durum tespiti yapılmıştır. Sonuç olarak çalışmada 1997 yılında faaliyete geçen İZAYDAŞ atık yakma tesisinin çöp dökmeden atık yakmaya giden süreçte hem Kocaeli ili hem de ülke genelinden gelen atıkların bertarafını ve ekonomik değere dönüşümünü sağlayan önemli bir tesis olduğu saptanmıştır. Ayrıca İZAYDAŞ?ın uyguladığı atık yönetimi politikalarının riskleri olup olmadığına yönelik tespitlerin yapılması gerekliliği de ortaya konulmuştur.

 • Yazarlar : Günay GÖNÜLLÜ

  Sayfa No : 41

  Anahtar Kelimeler : K e n t s e l k a t ı a t ı k , g e r i k a z a n ı m , d e p o l a m a , İ Z A Y D A Ş , K o c a e l i

GÖRÜNTÜLE

Kentsel Sürdürülebilirlik, Dirençlilik ve İklim Değişikliğiyle Mücadele Bağlamında Yerel Yönetimler Üzerine Bir Değerlendirme

Antroposen çağda yaşanan hızlı kentleşme olgusu ve kentlerde gerçekleştirilen faaliyetler iklim değişikliğine neden olmakta, kentsel sürdürülebilirlik ve dirençlilik bağlamında sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olumsuz çevresel, ekonomik ve sosyal sonuçlardan en fazla kentler etkilenmektedir. Kentlerin geleceği iklim değişikliğiyle mücadele edebilme kapasitelerine bağlıdır. Bu çalışmanın amacı@@ kentsel sürdürülebilirlik, dirençlilik ve iklim değişikliğiyle mücadelede bağlamında yerel yönetimlerin öneminin ve rollerinin değerlendirilmesidir. Çalışmada, sürdürülebilir yerleşimlerin sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin en uygun idari kademe olduğu sonucu elde edilmiştir. İklimle ilişkili afetlere karşı kentsel dirençliliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında, yerel koşullar göz önünde bulundurularak bütünleşik yaklaşımla geliştirilecek politika, strateji ve eylemlerin belirleyici olduğu çalışmada ulaşılan bir diğer önemli sonuçtur.

 • Yazarlar : Çiğdem TUĞAÇ

  Sayfa No : 50

  Anahtar Kelimeler : Y e r e l Y ö n e t i m l e r , İ k l i m D e ğ i ş i k l i ğ i n e U y u m , S e r a G a z ı A z a l t ı m ı , S ü r d ü r ü l e b i l i r l i k , D i r e n ç l i l i k

GÖRÜNTÜLE