SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2018

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 2

TARİH : 2018

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerinde Türkiye: Paris İklim Anlaşması Öncesi ve Sonrası

Bu makalede uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde Türkiye'nin durumu Paris İklim Anlaşması (PİA) öncesi ve sonrası olmak üzere iki ayrı süreç içinde incelenmektedir. Bu bağlamda, ilk olarak, Paris İklim Anlaşması öncesindeki sürece ilişkin olarak, ilgili anlaşmalar (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Kyoto Protokolü (KP)) ve ilgili Taraflar Konferansı kararları dikkate alınarak bir değerlendirme yapılmaktadır. Daha sonra, 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilen Paris İklim Anlaşması ile başlayan yeni dönemde, Türkiye'nin müzakerelerde izlemesi gereken olası tutumu ele alınmaktadır. Son olarak, elde edilen bulgular ışığında konu genel olarak değerlendirilmektedir.

  • Yazarlar : Zerrin SAVAŞAN

    Sayfa No : 24

    Anahtar Kelimeler : B i r l e ş m i ş M i l l e t l e r İ k l i m D e ğ i ş i k l i ğ i Ç e r ç e v e S ö z l e ş m e s i , İ k l i m D e ğ i ş i k l i ğ i M ü z a k e r e l e r i , K y o t o P r o t o k o l ü , P a r i s İ k l i m A n l a ş m a s ı , T ü r k i y e .

GÖRÜNTÜLE