SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2023

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2023

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Sürdürülebilir Korunmasında Alan Yönetiminin Değişen Mevzuat Bağlamındaki Durumunun Bir Değerlendirmesi

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından bütünleşik koruma politikaları bağlamında değerlendirilen alan yönetimi ile alan yönetimlerinin çerçevesini belirleyen yönetim planlarının hazırlanma ve yürütme süreçleri, ülkelerin mevzuatları ile bu mevzuatlar hazırlanırken temel alınan uluslararası rehberlere istinaden şekillenmektedir. Alan yönetimi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında 2004 yılında, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yer bulmuştur. Bu düzenlemeye dayanan 26006 sayılı Alan Yönetimi ile Anıt Eser Kurulunun Kuruluş ve Görevleri ile Yönetim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Sonraki süreçte ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 26006 sayılı Yönetmelik?te bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu yeni düzenleme ve değişikliklerde, alan deneyimlerinin birer kazanım aktarımı sağladığı düşünülmektedir. 31435 sayılı Yönetmelik ile 2021 yılında yapılan düzenleme ve değişiklik de bunlardan biridir.\r\nTürkiye?de ulusal yönetim planlarının oluşturulmasına ve bu alanların yönetilmesine yönelik yasal çerçevenin, uluslararası rehberler ile uyum içinde olup olmadığının değerlendirilmesi, çalışmanın problemidir. Bu probleme yönelik olarak çalışmada, yürürlükteki yönetmeliğin, öncelikli olarak 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve diğer kanun, yönetmelik ve ilke kararları ile dil birliği ve terminoloji ile@@ sonrasında ise uluslararası rehberlerde ön görülen yönetsel çerçeveye dair hususlar ile uyumunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye Cumhuriyeti koruma mevzuatında alan yönetimi ile ilgili metinler ile uluslararası rehberler, çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda, uluslararası rehberler bağlamında 26006 sayılı Yönetmelik?e çeşitli öneriler getirilmektedir.

 • Yazarlar : Hasan ÜNVER

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : A l a n y ö n e t i m i , y ö n e t i m p l a n ı , 3 1 4 3 5 s a y ı l ı Y ö n e t m e l i k , k o r u m a , b ü t ü n l e ş i k k o r u m a p o l i t i k a l a r ı , y a s a l ç e r ç e v e .

GÖRÜNTÜLE

Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Durumlarının Belirlenmesi: Oran Analizi Sektör Ortalamaları

Kamu idarelerinin mali durumlarının analizi, idarelerin mali risklerini azaltmasını ve geleceğe yönelik faaliyetlerini planlamasını sağladığı gibi dış paydaşların da idareleri mali açıdan izlemesini kolaylaştırır. Bu çalışma, Türkiye?de büyükşehir belediyelerinin mali durumları ile ilgili öz değerlendirme yapabilmelerini ya da dış paydaşların idareleri izlemesini sağlayacak olan oran analizleriyle ilgili sektör ortalamalarını belirleme çabasındadır. Belirlenen sektör ortalamaları, büyükşehir belediyelerinin kendi oranlarını karşılaştırabileceği bir ölçüt olarak kullanılabilir. Araştırmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca yayımlanan Kamu İdareleri için Mali Analiz Rehberi?ndeki gösterge oranlar kullanılmıştır. Bu oranlar çerçevesinde, Türkiye?deki 30 büyükşehir belediyesinin mali verilerinden yararlanılarak, sektörün ortalamaları belirlenmiştir. Belirlenen sektör ortalamaları, Türkiye?de büyükşehir belediyelerince doğrudan kullanılabilir referans değerlerdir. Bu ortalamalar aynı zamanda Türkiye?de diğer 1.360 belediye tarafından ve aynı uluslararası hesap sınıflandırmasını kullanan dünyadaki benzerlerince de yararlanılabilecek gösterge niteliğindedir. Belirlenen sektör ortalamaları, aynı zamanda bir dış izleme, kontrol ve denetim aracı olarak da kullanılabilir. Çalışma, Türkiye?de belediyelerin mali durumlarının tespiti ve analizi amacıyla kullanılabilecek ölçütleri, ilgili rehber ve 30 belediye verisi çerçevesinde belirleyen ilk çalışma olarak alana katkı sağlamıştır.

 • Yazarlar : Mehmet KOÇDEMİR

  Sayfa No : 36

  Anahtar Kelimeler : M a l i D u r u m , O r a n A n a l i z i , B ü y ü k ş e h i r B e l e d i y e s i

GÖRÜNTÜLE

Uluslararası Adalet Divanı'nında Çevre Uyuşmazlıkları

Çalışmada uluslararası çevre hukukunun ortaya çıkış ve gelişim sürecinde uyuşmazlık çözümü konusunda Uluslararası Adalet Divanı?nın rolü ele alınmıştır. Çalışma kuramsal olup Divan?ın uluslararası çevre hukuku bakımından etkisinin ortaya konulması amacı doğrultusunda uluslararası çevre uyuşmazlıkları ile ilgili öne çıkan davaları incelenmiştir. Çalışma ?Giriş? ve ?Sonuç? dışında iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Uluslararası Adalet Divanı uyuşmazlık çözüm mekanizmasının işleyişi ortaya konulmaktadır. İkinci bölümde ise Divanı?nın çekişmeli yargı kararları ve danışma görüşleri çerçevesinde çevre hukukunun gelişimine katkısı irdelenmiştir. Çalışmada Uluslararası Adalet Divanı?nın uluslararası çevre uyuşmazlıklarının çözümü bakımından etkili bir yargı mekanizması sunamadığı ve genel olarak uluslararası çevre hukukunun gelişiminde itici güç olmaktan uzak olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

 • Yazarlar : Utku ÜTÜK

  Sayfa No : 30

  Anahtar Kelimeler : U l u s l a r a r a s ı A d a l e t D i v a n ı , U l u s l a r a r a s ı Ç e v r e H u k u k u , U l u s l a r a r a s ı Ç e v r e U y u ş m a z l ı k l a r ı .

GÖRÜNTÜLE