SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2022

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2022

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Pandemi Döneminde Kentsel Politikaların ve Uygulama Araçlarının \r\n(Repertuvar) Analizi

Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci uluslararası ve yerel ölçekte sosyal, ekonomik ve politik yapıları, kurumları ve insan ilişkilerini derinden etkilemiştir. Pandemi sürecinin yönetilmesi ve toplum sağlığının korunması için ulusal düzeyde merkezi hükümetler çeşitli kararlar alırken yerel düzeyde de belediyeler eliyle çeşitli politika ve uygulama araçları hayata geçirilmiştir. Bu çalışmada, Mayıs ? Kasım 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclislerinde alınan kararlar ve politika uygulama araçları konu edinilmiştir. Çalışmada nitel araştırma stratejisi benimsenmiş olup içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Buna göre, ?Covid-19?, ?Pandemi?, ?.Koronavirüs?, ?Salgın? kelimelerinin geçtiği 72 olağan ve olağanüstü meclis ve komisyon kararları, tutanakları temel içerik analizi bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda kentsel politika uygulama araçlarının konu yönünden sosyal yardım destekleri, mali/finansal destek ve düzenlemeleri, çevre ve temizlik hizmetleri, araştırma/proje çalışmaları olarak dört ana başlık altında toplandığı sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi ile mücadelede katılımcı bir anlayışla yetki ve sorumluluk paylaşımına, gelir ve bütçe kalemlerinde özel düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.

  • Yazarlar : Ahmet YAMAN

    Sayfa No : 32

    Anahtar Kelimeler : K e n t s e l P o l i t i k a A n a l i z i , C o v i d - 1 9 , P o l i t i k a U y g u l a m a A r a c ı , R e p e r t u v a r

GÖRÜNTÜLE

Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin \r\nBazı Bütçe Sonuçları Çerçevesinde Mali Durumlarının Analizi

Türkiye?de belediyelerin, 2020 yılı bütçe giderleri toplamı, 173 milyar Türk Lirası?nın üzerindedir. Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri?nce yapılan harcama toplamı ise tüm belediyelerin yaklaşık % 20?sini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri?nin bazı bütçe sonuçlarından hareketle, mali durumlarının oran analizi çerçevesinde belirlenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, üç büyükşehir belediyesinin 2016-2020 yıllarına ait bütçe uygulama sonuçları kullanılmıştır. Oran analizleri, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca yayımlanan, ?Kamu İdareleri için Mali Analiz Rehberi? içerisinde yer alan 9 bütçe/nakit esaslı gösterge çerçevesinde yapılmıştır. Çalışmada, oran analizleri sonucunda elde edilen bulguların, nihai bir sonuç şeklinde paylaşılması tercih edilmemiştir. Bunun yerine, her bir gösterge sonucu, belediyelerin kendi ortalamaları, genel ortalama ya da güncel duruma göre tartışılmış ve değerlendirilmiştir. Buna göre, elde edilen sonuçlar, her bir belediyenin farklı göstergelerde, olumlu ya da olumsuz mali görünüme sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, 2019-2020 döneminde, özellikle Ankara (%-9?dan %16?ya) ve gider fazlası görünümü sürmesine rağmen İstanbul (%-20?den %-9?a),

  • Yazarlar : Mehmet KOÇDEMİR

    Sayfa No : 32

    Anahtar Kelimeler : M a l i D u r u m , O r a n A n a l i z i , A n k a r a , İ s t a n b u l , İ z m i r .

GÖRÜNTÜLE