SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2021

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

SAYI : 1

TARİH : 2021

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi (ÇYYD), yerel yönetimler, kentleşme ve çevre sorunları konusunda gerek yurt içindeki gerek başka ülkelerdeki olay ve örnekleri, gelişmeleri, uygulama ve çözüm yollarını araştıran ve inceleyen özgün makaleleri kabul etmektedir.1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde ve TR Dizin’de taranmaktadır. Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.

MAKALELER

Kent Kimliği Kavramının Üsküp ve\r\nSaraybosna Çarşıları Üzerinden\r\nDeğerlendirilmesi

Her kentin kendine özgü birtakım karakteristik özelliklere sahip olması\r\nbeklenmektedir. Bir kent, kendisini diğer kentlerden ayrı tutan niteliklere sahip olduğu\r\ntakdirde, o kent için, bir kent kimliğinin varlığından söz edilebilecektir. Bu çalışma,\r\nkent kimliği kavramını, tarihi kent merkezlerini oluşturan tarihi çarşılar bağlamında\r\nele almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Osmanlı dönemi Balkan kentlerinin modelini\r\nyansıtan Üsküp ve Saraybosna kentleri, geçmişten bugüne taşımış oldukları kimlik\r\nnitelikleri doğrultusunda incelenmiştir. Çalışmada, öncelikle kolektif bellek ve kent\r\nkimliğine ilişkin kavramsal çerçeve ortaya konulmuş@@ ardından Eski Çarşı ve Başçarşı\r\nörneklerinin, literatür araştırması neticesinde elde edilen veriler vasıtasıyla kent\r\nkimliğine olan katkıları değerlendirilmiştir.

  • Yazarlar : Enes YALÇIN

    Sayfa No : 22

    Anahtar Kelimeler : K e n t k i m l i ğ i , K o l e k t i f b e l l e k , Ç a r ş ı , Ü s k ü p , S a r a y b o s n a \ r

GÖRÜNTÜLE

Mali Özerklik Bağlamında Belediyelerde Yerel Özerklik

Yerel halka en yakın yönetim birimleri olarak belediyelerin halka sundukları\r\nhizmetleri yerine getirirken bir taraftan serbestçe karar alarak uygulayabilmeleri,\r\ndiğer taraftan da sundukları hizmetler için yeterli mali kaynaklara sahip olmaları\r\ngerekmektedir. Bu çalışma ülkemiz belediyelerinin yerel özerkliğe, özellikle mali\r\nözerkliğe ilişkin durumunu yasal düzenlemelerden ve mali verilerden hareketle ortaya\r\nkoymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle mali özerkliği sağlayıp\r\nsağlamadıkları açısından belediye bütçe ve gelirlerine ilişkin yasal düzenlemeler\r\nincelenmiştir. Daha sonra belediyelerin 2014-2019 dönemine ilişkin bütçe ve gelir\r\nverilerinden hareketle, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin mali özerklikleri\r\nliteratürde belirtilen ?vergi özerklik oranı?, ?mali özerklik oranı?, ?mali bağımlılık\r\noranı? ve ?göreceli büyüme oranı? göstergeleri açısından analiz edilmiştir. Elde edilen\r\nsonuçlar ülkemiz belediyelerinin idari özerklik açısından ilerleme kaydettiklerini fakat\r\nincelenen göstergeler açısından mali özerklikleri sağlamaktan uzak olduklarını\r\ngöstermektedir.

  • Yazarlar : Ramazan Ali ÇETİN

    Sayfa No : 45

    Anahtar Kelimeler : Y e r e l Y ö n e t i m l e r , Y e r e l Ö z e r k l i k , M a l i Ö z e r k l i k , B e l e d i y e B ü t ç e s i , \ r \ n B e l e d i y e G e l i r l e r i .

GÖRÜNTÜLE